ep sede centralenagas 20181119183902
ENAGÁS - Archivo
19,64€
  • -0,02€
  • -0,10%

El benefici després d'impostos d'Enagás, el 31 de març de 2019, ha arribat als 103.900.000 d'euros, 0,2% superior respecte a l'obtingut durant el primer trimestre de l'exercici 2018. L'aportació al benefici de les societats participades el 31 març 2019 ascendeix al 24,9%.

Els ingressos totals el 31 de març de 2019 han arribat als 278.200 milions d'euros, un 7,4% per sota la xifra assolida en la mateixa data de 2018. Aquesta disminució es deu a la menor contribució d'ingressos regulats, així com per una facturació no recurrent de 12 milions d'euros, comptabilitzada en la línia d'ingressos no regulats durant l'exercici 2018.

Les despeses operatives en finalitzar el primer trimestre de 2019 van arribar als -81.100.000 d'euros, inferiors als registrats durant el mateix període de l'exercici anterior (-85.800.000 d'euros), xifra que suposa un descens del -5, 5%, fonamentalment per l'aplicació de la NIIF 16 que disminueix les despeses operatives en 8,5 milions d'euros.

L'EBITDA el 31 de març de 2019 va arribar als 229.900.000 d'euros (-6,5%). El 31 de març de 2019, el resultat de societats participades va arribar als 32,8 milions d'euros, que inclou la participació en la societat GNL Quintero integrada pel mètode de posada en equivalència. L'aportació de societats participades ha augmentat un +5,4%.

L'EBIT el 31 de març de 2019 va arribar als 155,0 milions d'euros (+0,2%). Les dotacions per a amortitzacions de l'immobilitzat han disminuït un -17,9% fins a arribar als 74.900.000 d'euros. Cal destacar que la línia d'amortitzacions del primer trimestre del 2018 recollia un efecte no recurrent per import de 19 milions d'euros.

Addicionalment, les dotacions per a amortitzacions de l'immobilitzat del primer trimestre de l'exercici 2019 inclouen l'efecte d'aplicar la NIIF 16, la qual cosa suposa una major despesa per amortitzacions de 7 milions d'euros.

El resultat financer obtingut el 31 de març de 2019 registra un saldo negatiu de -27,2 milions d'euros, que compara amb -23.800.000 d'euros en finalitzar el primer trimestre del 2018. La major part de la variació s'explica per aplicació de la NIIF 16 (-2,3 milions d'euros).

Noticias relacionadas

contador