ep archivo   miquel y costas
MIQUEL Y COSTAS - Archivo

El Consell d'Administració de Miquel y Costas ha acordat, a la reunió celebrada el dia 28 de novembre de 2022, la distribució d'un segon dividend de 0,10 euros bruts per acció a compte dels resultats de l'exercici 2022, segons ha comunicat entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Aquest nou dividend serà abonat el proper 14 de desembre.

  • 12,06€
  • -1,15%

Segons ha notificat Miquel y Costas, l'import brut del dividend (0,10 euros) patirà una retenció del 19%, llevat de les participacions superiors al 5% del capital, de manera que l'import net per acció serà de 0,081 euros.

Pel que fa a les dates, la darrera contractació amb dret serà el 9 de desembre de 2022, mentre que la data de contractació sense dret tindrà lloc 12 de desembre de 2022, per finalment, procedir al pagament el 14 de desembre.

"Aquest dividend, en la data de liquidació, es podrà veure incrementat per l'atribució proporcional del dret econòmic corresponent a les accions en autocartera, en aplicació del que disposa l'article 148 de la Llei de societats de capital", ha informat l'entitat.

El pagament del dividend es farà efectiu el dia 14 de desembre de 2022, i actuarà com a entitat agent el Banc Bilbao Biscaia Argentaria.

"En estar les accions representades per mitjà d'anotacions en compte, la percepció d'aquest dividend s'efectuarà a través de les entitats dipositàries utilitzant els mitjans que IBERCLEAR posa a la seva disposició, seguint les normes establertes a aquest efecte", han conclòs des de Miquel y Costas.

contador