ep archivo   oficina de banco sabadell
EUROPA PRESS - Archivo

Banc Sabadell ha registrat durant el primer semestre del l'any un benefici net atribuït de 220 milions d'euros, xifra que representa un augment del 51,5% enfront del mateix període del 2020, segons els resultats presentats aquest dijous per l'entitat, que atribueix aquest creixement a la millora del marge i a la reducció de costos, així com a la recuperació de l'activitat i unes menors provisions. A més, el banc català anuncia la seva intenció d'establir un pay-out del 30% en efectiu sobre els resultats anuals de 2021, en línia amb el diàleg supervisor que està en curs.

  • 0,66€
  • -1,68%

No obstant això, deixant-ne fora TSB, la seva filial britànica, Sabadell ha guanyant entre gener i juny un 16,3% menys, situant el seu benefici net atribuït als 181 milions d'euros.

Els ingressos del negoci bancari arriben als 2.395 milions, un 0,7% més en termes interanuals. En la comparativa trimestral, l'augment és del 3,9%. El marge d'interessos creix un 2,3% durant el trimestre i arriba als 1.685 milions d'euros al tancament del juny, un 1,1% menys interanual per la menor aportació de la cartera ALCO.

Les comissions netes arriben a la xifra de 709 milions, dada que representa un creixement del 5,4% interanual derivat principalment pel bon comportament de les comissions de serveis, així com de fons d'inversió. Així mateix, els ingressos per aquest concepte creixen un 7,7% durant el trimestre.

El total de costos arriba als 1.512 milions a tancament de juny de 2021, reduint-se així un 3,2% respecte a l'any anterior. En la comparativa trimestral la reducció de costos és del 3,3%, recolzada en l'execució del pla d'ajustos a Espanya realitzat durant el primer trimestre i en la reducció de les despeses generals en TSB.

CRÈDIT

El crèdit viu de Banc Sabadell excloent-ne l'EPA tanca el primer semestre del 2021 amb un saldo de 152.274 milions d'euros. El creixement de la inversió aïllant-ne l'impacte de l'EPA és del 6,2% interanual i de l'1,5% durant el trimestre, impulsat pel bon comportament de les hipoteques a Espanya i TSB, així com per la bona dinàmica del crèdit comercial a empreses, pimes i autònoms a Espanya.

A Espanya, el crèdit viu mostra un creixement del 2,8% interanual i de l'1,2% durant el trimestre. La producció hipotecària supera nivells pre-pandèmia i arriba als 1.487 milions d'euros després d'augmentar el 15% durant el trimestre xifra que suposa un nou rècord històric per a Banc Sabadell. En termes interanuals, aquest increment és del 117%.

El 30 de juny, s'han disposat 9.000 milions d'euros de finançament ICO d'un total de 12.000 milions concedits. Pel que fa a les moratòries a Espanya, aquestes han vençut el 83% del saldo vigent. Així, del total de 3.246 milions d'euros concedits queda un saldo viu de 540 milions. Al Regne Unit, dels 4.816 milions de lliures concedits a moratòries queden en vigor 94 milions.

Durant el semestre, els recursos de clients en balanç totalitzen 157.345 milions d'euros i presenten un creixement del 6,6% interanual. Durant el trimestre, aquest creixement és del 2,3%. Els saldos de comptes a la vista ascendeixen fins als 140.028 milions d'euros, amb un increment del 13,0% interanual i del 3,4% durant el trimestre. Els dipòsits a termini totalitzen 17.645 milions d'euros i es redueixen un 26,4% respecte a l'exercici anterior. Durant el trimestre disminueixen un 5% pel traspàs de dipòsits a comptes a la vista.

Al tancament de juny, els recursos de clients fora de balanç totalitzen 40.736 milions d'euros i experimenten un creixement del 3,2% durant el trimestre, impulsat per la contractació de fons d'inversió. En termes interanuals disminueixen un 2,4%, si bé en la comparativa ajustant pel negoci traspassat a Amundi, es creixeria un 11,2% en termes anuals.

MORA

Els actius problemàtics es redueixen en 142 milions d'euros durant el trimestre i totalitzen 7.365 milions d'euros, dels quals 5.995 milions són préstecs dubtosos i 1.370 milions actius adjudicats. La cobertura se situa al 52,8%, aconseguint el 56,4% aplicant el total de provisions constituïdes per crèdit sobre els saldos dubtosos i el 37,3% per als actius adjudicats.

La ràtio de morositat del grup descendeix lleugerament i se situa al 3,58% a meitat d'exercici, des del 3,71% del trimestre anterior. El cost del risc de crèdit del grup disminueix i se situa en 53 punts bàsics al tancament del juny, que compara amb els 69 del primer trimestre.

TSB

Sabadell destaca que TSB consolida i accelera la seva aportació positiva al compte de resultats del grup, amb 39 milions d'euros, i obté un benefici net de 50 milions de lliures al tancament de juny de 2021 per la millora del marge bàsic, els menors costos després del pla de reestructuració i menors dotacions.

El marge d'interessos puja a 482 milions d'euros i augmenta un 9,1% pel fort creixement de volums d'hipoteques l'any. Les comissions netes creixen un 28,3% interanual per majors comissions de serveis. Les despeses d'explotació totalitzen 394 milions d'euros, un 6,2% menys en la comparativa interanual per la millora de les despeses generals. Les dotacions i deterioraments també es redueixen significativament i se situen en 28 milions d'euros.

La inversió creditícia en TSB creix un 19,8% interanual i un 2,7% durant el trimestre impulsada pel fort ritme en la nova producció hipotecària, que puja a 2.376 milions de lliures durant el trimestre, un 172% més que l'any anterior. Els recursos de clients en balanç ascendeixen fins als 41.416 milions d'euros, amb un augment del 14,9% interanual.

AJUST EN LA SEVA ESTRUCTURA

Banc Sabadell ha realitzat un ajust en la seva estructura organitzativa, amb la creació de dues noves direccions en dependència directa del conseller delegat. D'una banda la direcció de Sostenibilitat, la Responsabilitat assumeix Ana Ribalta, qui entra a formar part del comitè de direcció de l'entitat. D'altra banda la direcció d'Eficiència, amb focus en la reducció de costos, que assumeix Elena Carrera.

D'altra banda, Banc Sabadell va transmetre al juny el seu negoci de dipositaria a BNP Paribas després de l'obtenció de les autoritzacions pertinents i compliment de totes les condicions. L'operació generarà una plusvàlua neta de 75 milions d'euros. A dia d'avui queden reconeguts 58 milions i els restants 17 milions seran periodificats durant els següents exercicis.

A més, Banc Sabadell ha acordat la venda del 51,61% corresponent a la seva participació en BancSabadell d'Andorra a MoraBanc per un import aproximat de 67 milions d'euros. El tancament definitiu de l'operació està previst durant el quart trimestre del 2021

"Tanquem el semestre amb uns resultats positius, creixent en ingressos i en inversió creditícia. El full de ruta que estableix el nostre pla estratègic per a la transformació de l'entitat avança adequadament", ha assegurat el conseller delegat, César González-Bueno, que s'ha referit al seu torn a "l'aportació al grup cada vegada més gran del nostre negoci al Regne Unit".

Per la seva banda, el director financer de Banc Sabadell, Leopoldo Alvear, ha destacat que "estem veient ja resultats palpables en la millora de l'eficiència i estalvi de costos que esperem segueixin tenint una evolució positiva durant els pròxims trimestres; això se suma a la tendència de millora dels ingressos i a la normalització dels nivells de provisions ".

Noticias relacionadas

contador