ep archivo   sede de la cnmc en madrid
CNMC - Archivo

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha aprovat la resolució per la qual s'estableix la retribució de l'operador del sistema elèctric per al 2023 i els preus als agents per finançar-los. D'acord amb la circular, la quantia que rebrà Redeia (antiga Red Eléctrica) és de 82,6 milions d'euros.

  • 15,85€
  • -0,91%

Per això, s'estableixen els paràmetres de retribució del segon període regulatori, 2023-2025. La base de retribució es mantindrà constant per als períodes regulatoris successius, si bé es podrà revisar en cas que s'assignin noves obligacions a l'operador del sistema. En aquest sentit, "la retribució incorpora el cost derivat de les noves funcions de l'operador del sistema, principalment a l'àmbit europeu", ha destacat la CNMC en un comunicat.

La retribució de l'operador del sistema elèctric incorpora una estimació del terme de retribució per incentius (que es manté al 2%), "consistent amb un nivell de compliment màxim, a la qual es realitzarà un ajustament en funció del nivell de compliment". Així mateix, aquesta retribució incorpora el saldo del compte regulatori que té com a objectiu "cobrir el cost derivat de les possibles noves obligacions regulatòries, tant a nivell nacional com europeu, que puguin assignar-se a l'operador del sistema al llarg del proper període regulatori. Aquests costos hauran de ser acreditats posteriorment de manera fefaent per l'operador del sistema”.

En aquesta resolució també s'estableixen els preus que cal repercutir als agents el 2023 per al finançament de l'operador del sistema elèctric.

Els preus a repercutir als agents per al finançament de la retribució de l'operador del sistema consten d'una quota fixa, el valor de la qual ascendeix a 200 €/mes, i d'una quota variable que ha de pagar la demanda i la generació pels programes horaris corresponents a 2023 i que puja fins als 0,15971 €/MWh. La quota variable s'ha calculat a partir d'una demanda nacional prevista per al 2023 de 254,7 TWh.

contador