ep sede de grupo cooperativo cajamar
GRUPO CAJAMAR - Archivo

Grup Cajamar va obtenir un resultat net atribuït de 18,2 milions d'euros fins a juny, la qual cosa representa un descens del 61,2% comparat amb el primer semestre de 2019, després d'haver destinat 75 milions d'euros a reforçar cobertures anticipant-se a l'efecte de la Covid-19 en l'activitat empresarial i l'economia familiar.

En un entorn desfavorable de tipus d'interès, la banca cooperativa Cajamar va incrementar els ingressos per marge d'interessos un 0,4%, a 295 milions d'euros, ajudat per l'estalvi dels costos financers, al mateix temps que el marge brut recurrent va augmentar un 10,4% interanual.

No obstant això, el marge brut va disminuir interanualment un 7,9%, fins als 611 milions d'euros, per la menor generació de resultats extraordinaris obtinguts per operacions financeres.

La reducció de les despeses d'administració, que van caure un 2,4% en termes interanuals, van contribuir a la millora de la ràtio d'eficiència recurrent en 7,2 punts percentuals, fins a situar-se en un 57,1%.

D'altra banda, en destinar 75 milions d'euros, l'entitat va millorar la taxa de cobertura de la morositat i la va situar en un 55,65%, elevant la taxa de cobertura de l'actiu irregular al 54,83%.

També va aconseguir reduir els riscos dubtosos totals, amb un descens del 18,1% respecte al segon trimestre de l'any anterior, la qual cosa ha contribuït a la reducció de 1,45 punts percentuals de la taxa de morositat, que es va situar en un 5,39%.

Per la seva part el volum dels actius adjudicats bruts van descendir un 4,6%, gràcies a unes vendes per valor de 427 milions d'euros, mentre que la taxa de cobertura dels actius adjudicats es va col·locar en el 54,34%, incloent les quitacions produïdes en processos d'adjudicació.

SOLVÈNCIA I LIQUIDITAT

El coeficient de solvència 'phased in' de Cajamar es va situar en un 14,60%, la ràtio CET1 'phased in' en un 12,94%, i la 'fully loaded' en un 12,35%. D'aquesta manera, el banc ha assegurat que "supera còmodament" els nivells exigits pel supervisor, amb un excés en el compliment de requeriments de solvència de 410 punts bàsics i de 957 milions d'euros.

Així mateix, Cajamar manté un volum d'actius líquids disponibles de 6.967 milions d'euros, una ràtio de cobertura de liquiditat (LCR) que se situa en el 258,98% i una ràtio de finançament estable net (NSFR) en el 126,67%, complint així els límits exigits per l'Autoritat Bancària Europea (EBA, per les seves sigles en anglès).

A més, té els venciments coberts durant els propers anys, lliure accés als mercats i alta capacitat de generació d'actius líquids, amb possibilitat d'emissió de 3.075 milions de cèdules.

Durant el segon trimestre de l'any, el Grup Cajamar va amortitzar l'import romanent de finançament del BCE a través de la TLTRO2, que ha estat reemplaçada per tres disposicions de la TLTRO3 amb venciment entre desembre 2022 i juny 2023.

L'última disposició la va realitzar al juny 2020 per import de 5.816 milions d'euros, de manera que el finançament total mitjançant la TLTRO3 ascendeix a 9.482 milions d'euros.

S'ELEVEN ELS ACTIUS EN BALANÇ

Respecte al balanç, els actius totals es van elevar un 16,3% interanual, fins als 52.725 milions d'euros i el volum total de negoci gestionat va aconseguir els 85.698 milions d'euros, un 11,25% més.

Els recursos minoristes de balanç van créixer un 11,9%, amb l'increment dels dipòsits a la vista en un 20,6% i dels recursos fora de balanç en un 2,6%.

L'entitat ha explicat que continua facilitant finançament a clients, la qual cosa ha donat lloc a un creixement interanual del crèdit a la clientela sa detallista del 6,2%, fins als 30.623 milions d'euros, destinant-ne un 47,5% a sectors estratègics, empreses i sector agroalimentari.

SUPORT A COL·LECTIUS AFECTATS PER LA CRISI DEL COVID

Durant el segon trimestre de l'any, Cajamar ha gestionat 11.061 moratòries de clients afectats per la crisi generada per les mesures de contenció del coronavirus, per import de 811 milions d'euros.

Així mateix, ha concedit 25.452 operacions de finançament Covid-19, per import de 1.765 milions d'euros, facilitant solucions a aquells que tenen dificultats per la paralització de l'activitat productiva i comercial.

Noticias relacionadas

contador