ep una mesa electoral durante las ultimas elecciones sindicales
GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

La convocatòria d'eleccions generals el 23 de juliol vinent ha trastocat molts calendaris. La celebració dels comicis en ple estiu, coincidint amb les vacances de bona part de la població, ha causat que alguns ciutadans es preguntin què passarà amb els seus viatges i reserves ja pagades en cas que els toqui formar part d'una mesa electoral.

Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris, els ciutadans que són elegits per formar part d'una mesa electoral, i ja tenien unes vacances prèviament contractades per a aquesta data, tenen fins a set dies per al·legar davant de la Junta Electoral de Zona quina és la causa justificada que els impedeix l'acceptació del càrrec, acompanyant a la sol·licitud esmentada, la documentació que l'acredita, com la reserva d'hotel o la compra d'un bitllet d'avió o de tren.

L'OCU també ha sol·licitat a les Juntes Electorals que flexibilitzin els seus criteris d'admissió i entenguin que les vacances són un esdeveniment familiar d'especial rellevància, que és inajornable i que en cas contrari pot provocar un perjudici econòmic important, tant si l'interessat és nomenat membre de la mesa electoral com si ho és algun membre de la seva família amb què planejava les vacances esmentades.

L'Organització recorda que és important complir els terminis i les formalitats, per evitar un perjudici més gran, ja que eludir-los pot suposar un delicte, amb greu repercussió en el nostre patrimoni.

Davant d'aquesta situació, l'organització considera que és moment de modificar l'article 27 de la Llei orgànica del règim electoral general per tal que es doti de voluntarietat el nomenament de president i vocals de les meses electorals.

Així mateix, OCU sol·licita que es dicti una Instrucció per part de la Junta Electoral Central, en exercici de la potestat atribuïda per la Llei, que estableixi criteris unificats sobre excuses de participació a les meses electorals.

En cas que la Junta Electoral denegui l'excusa al·legada pels nomenats, OCU recorda que estaríem davant d'un supòsit de força major, ja que es tracta d'una obligació legal, imprevista i imprevisible i que, per tant, es poden cancel·lar les vacances sense penalització econòmica. Per això, no cal tenir una assegurança de viatges contractada, perquè és una circumstància extraordinària que obliga les parts a restituir-se en les seves prestacions per aplicació del Codi Civil.

Els afectats han d'acompanyar la sol·licitud de cancel·lació, la resolució de la Junta Electoral de la designació com a membre de la mesa electoral, així com la resolució per la qual es denega l'excusa.

Així mateix, OCU recorda que aquesta situació excepcional aplica per a l'anomenat i per a la resta de membres de la unitat familiar, si la reserva es va realitzar conjuntament, per la qual cosa la causa de força major s'ha d'estendre a tots els viatgers que havien planificat en grup aquest viatge.

OCU ha sol·licitat a les agències de viatges, companyies aèries, hotels i altres empreses del sector, una "especial consideració i sensibilitat en aquestes situacions", oferint el reemborsament dels viatges contractats o altres opcions de cancel·lació flexible, a elecció del consumidor.

Noticias relacionadas

contador