el borrador de la renta en 2015

Queda poc per acabar el 2022, moment per fer balanç de l'exercici fiscal i conèixer si és possible fer alguna operació que ajudi a obtenir una rebaixa fiscal i treure el màxim partit a l'economia. L'aportació als plans de pensions, la planificació dels guanys i les pèrdues patrimonials o fer donatius, poden ajudar a rebaixar la quota tributària de la propera declaració de renda.

Aportació als plans de pensions. Aquest tipus d'aportació pot ser interessant per a qui obté rendes que provenen de la feina, però també d'activitats professionals o empresarials i de lloguers d'immobles (sempre que, a més a més, tinguin rendes dels dos tipus anteriors) per les que tributen a l'IRPF.

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) adverteix que la quantitat màxima que es podrà descomptar de la base imposable a la propera declaració de la renda és la menor de les següents: 1.500 euros, encara que els plans d'empresa poden rebre fins als 8.500 euros de aportacions empresarials (entre les dues fonts, les aportacions no poden sumar més de 10.000 euros). Si se supera el límit, no només no es pot deduir per l'excés, sinó que el contribuent s'arrisca a ser sancionat si no sol·licita la recuperació de l'excés abans del 30/06/2023. També, el 30% de la suma dels rendiments nets de la feina i activitats econòmiques.

Planificació dels guanys i pèrdues patrimonials. Si durant el 2022 s'han obtingut guanys i alhora s'acumulen pèrdues en altres inversions, podria materialitzar aquestes pèrdues per compensar-les amb els guanys. Això sí, cal tenir en compte que Hisenda no permet la compensació de pèrdues generades per donacions. Per això, per poder compensar aquestes pèrdues, OCU aconsella vendre el bé i donar els diners obtinguts.

Si el contribuent vol mantenir una inversió, però vol treure a la llum fiscal les pèrdues, OCU adverteix que no s'ha de cometre l'error de vendre i recomprar (com a norma general, abans de dos mesos), ja que la normativa impedeix aprofitar les pèrdues de recompres de “valors homogenis”.

Atenció, la propera declaració serà la darrera en què podrà compensar el saldo de pèrdues pendents del 2018. Abans de final d'any pot vendre inversions amb un guany equivalent per aprofitar-ho. Si es té intenció de fer una venda o donació amb guanys que superin els 200.000 euros, davant la possible pujada de l'impost l'any que ve, cal estudiar si val la pena fer la transmissió abans que s'acabi l'any.

Deducció per habitatge habitual. Els propietaris d'un immoble o que hagin satisfet quantitats per a la construcció d'aquest amb anterioritat a l'1 de gener de 2013, es poden beneficiar d'un règim transitori establert a la disposició transitòria divuitena de la Llei IRPF de l'impost de la renda sobre les persones físiques, on es regula el dret a aplicar una deducció per inversió en habitatge habitual per les quantitats satisfetes durant l'exercici.

Si es compleix els requisits d'aquesta normativa i es té dret a aplicar-se aquesta deducció, Legálitas recomana amortitzar l'import màxim amb dret a deducció que estableix aquesta llei que actualment puja fins als 9.040 euros anuals. D'aquesta manera, si ja s'han amortitzat, per exemple, 6.000 euros, s'aconsella assolir els 9.040 euros, és a dir, satisfer 3.040 euros per aconseguir la màxima deducció que és un 15% d'aquests 9.040 euros, obtenint una devolució d'Hisenda de 1.356 euros.

Plans de pensions. En els darrers anys s'han rebaixat els límits de reducció dels plans de pensions i, a més, quan es rescaten tributen com a rendes del treball, per la qual cosa cada vegada menys persones en constitueixen un. Tot i això, continua sent una forma de millorar la fiscalitat.

Les aportacions a plans de pensions redueixen la base imposable general. En aquest sentit, Legálitas assenyala que hi ha un límit màxim conjunt per a les quantitats a deduir-se per aportacions a plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència, que es fixa en la menor de les dues quantitats següents: el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment a l'exercici; des del 2 de juliol del 2022, 1.500 euros anuals. Aquest límit sincrementa en determinats supòsits.

Legálitas indica que, mentre s'hi aporta, els plans de pensions suposen un estalvi en l'autoliquidació de l'IRPF, però en rescatar-los constitueixen un rendiment de treball que se suma als ingressos generats al llarg de l'any. Si està constituït abans del 2006 es pot aplicar un règim transitori que fa que la tributació sigui inferior.

Deduccions per maternitat, família nombrosa, cònjuge o fills discapacitats a càrrec. És possible aconseguir un avantatge en la quota diferencial de 1.200 euros anuals per cada fill menor de 3 anys, sempre que es compleixin els requisits següents: que es tracti d'una dona amb fills menors de 3 anys pels quals tingui dret a l'aplicació del mínim per descendent, o que realitzi una activitat per compte propi o aliè pel qual estigui donada d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.

Transmissió d'immobles. Si la venda d'un immoble genera benefici significa que el valor de venda serà superior al de compra, per la qual cosa cal declarar el guany patrimonial que, actualment, tributa entre un 19% i un 26%. Si també es té alguna acció o fons d'inversió que estigui generant pèrdues, cal fer la transmissió durant el mateix exercici perquè s'integrin i compensin les pèrdues amb els guanys.

En cas que es tracti d'una persona almenys 64 anys que, fins a l'any que ve no compleix els 65 anys, Legálitas recomana esperar per fer l'operació de la transmissió de l'immoble, ja que, si en té més de 65 anys i ven el seu habitatge habitual, el guany patrimonial en queda exempt. Igualment, si el que transmet és una segona residència i l'import obtingut per la venda ho inverteix en un termini de 6 mesos en la constitució d'una renda vitalícia que complementi la jubilació amb un límit màxim de 240.000 euros, tindrà una exempció del guany patrimonial.

Legálitas exposa que per realitzar el càlcul del guany patrimonial s'ha de tenir en compte el valor d'adquisició respecte al valor de transmissió, encara que al valor d'adquisició se li han de sumar les despeses inherents a aquesta adquisició i al valor de la transmissió se li resten les despeses de la transmissió esmentada, per la qual cosa s'han de buscar factures que acreditin aquestes despeses.

D'altra banda, si s'han realitzat obres de millora, cal estudiar cada cas en concret per decidir si és possible incloure aquesta despesa i deduir-la i, per descomptat, tenir la factura corresponent.

Donatius. L'aportació de donatius a entitats sense ànim de lucre és una de les pràctiques més comunes per rebaixar la càrrega fiscal. Per fer-ho, hem de tenir un certificat on quedi acreditada l'entitat a què es fa el donatiu i una còpia de la transferència efectuada on es reflecteixi l'import satisfet en concepte de donatiu.

Aportacions a sindicats i/o col·legis professionals. Les quotes satisfetes a sindicats i col·legis professionals són deduïbles del rendiment íntegre del treball. El límit de l'aportació als col·legis de 500 euros anuals, sempre que la col·legiació tingui un caràcter obligatori per a l'exercici del treball.

Deduccions d'autònoms. Aquells professionals que treballen per compte propi poden canviar els seus equips informàtics o en fer alguna compra relacionada amb l'activitat i incorporar-lo com a despesa deduïble dins de l'exercici 2022.

contador